Đánh giá rủi ro tiếp xúc với ánh sáng UV nhân tạo

Khảo sát đo lường và đánh giá ánh sáng UV tại chỗ để giúp người dùng đáp ứng các nghĩa vụ của mình theo Quy định Kiểm soát Bức xạ Quang học Nhân tạo tại Nơi làm việc 2010 và để đảm bảo việc sử dụng an toàn ánh sáng UV trong không gian.

Cần lưu ý rằng, Quy định về Kiểm soát bức xạ quang học nhân tạo tại nơi làm việc năm 2010, có hiệu lực vào ngày 27 tháng 4 năm 2010 Chỉ thị của Cơ quan vật lý châu Âu (Bức xạ quang học nhân tạo 2006/25 / EC) (AORD). Trong quy định nêu rõ:

 • Người lao động không được tiếp xúc vượt ngưỡng giới hạn phơi nhiễm (ELV) và phải được đào tạo về UV
 • Người sử dụng lao động phải xác định rõ mức độ phơi nhiễm tia UV cá nhân và so sánh các giá trị phơi nhiễm như một phương tiện đánh giá rủi ro.

Xuất phát từ quy định đó, một phép đo UV nhằm đánh giá rủi ro được đưa ra. Cụ thể như sau:

 • Đo đầu ra quang phổ ánh sáng UV.
 • Đo bức xạ hiệu quả của ánh sáng UV (Eeff) trong vùng quang phổ 180 nm – 400 nm ở khoảng cách thích hợp từ (các) nguồn ánh sáng UV, tùy thuộc vào bất kỳ người nào ở gần nhất và tính toán thời gian tiếp xúc tối đa cho phép đối với da và mắt không được bảo vệ.
 • Đo bức xạ ánh sáng UV-A (EUV-A) trong vùng quang phổ 315 nm – 400 nm ở khoảng cách thích hợp từ (các) nguồn ánh sáng UV, tùy thuộc vào bất kỳ người nào ở gần nhất và tính toán thời gian tiếp xúc tối đa cho phép đối với mắt không được bảo vệ .
 • Thu thập dữ liệu về thời gian tiếp xúc với tia UV cá nhân cho tất cả những người có liên quan.
 • Quan sát và ghi lại tất cả các biện pháp kiểm soát hiện tại, bao gồm kiểm tra trước khi vận hành, thực hành làm việc an toàn và đào tạo nhận thức về mối nguy.
 • Thời gian tiếp xúc với ánh sáng UV tối đa được tính toán được so sánh với thời gian tiếp xúc thực tế của cá nhân và kết hợp với các biện pháp kiểm soát hiện tại cho phép xác định việc tuân thủ hoặc không tuân thủ Quy định Kiểm soát Bức xạ Quang học Nhân tạo tại Nơi làm việc 2010.
 • Khuyến nghị về các biện pháp kiểm soát bổ sung khi cần thiết.

Tất cả các phát hiện được trình bày chi tiết trong một báo cáo, nhằm cung cấp cho những người chịu trách nhiệm về sức khỏe và sự an toàn của những người tiếp xúc với tia UV từ các nguồn được sử dụng thông tin cần thiết để:

(a) Xác định các nhiệm vụ và nghĩa vụ có thể có của họ để sửa đổi các đánh giá rủi ro hiện có và thực hiện các biện pháp kiểm soát bổ sung và thực hành làm việc an toàn theo Quy định Kiểm soát bức xạ quang học nhân tạo tại nơi làm việc năm 2010 dựa trên các nguyên tắc chung về phòng ngừa được nêu trong Phụ lục 1 của Ban quản lý Các Quy định về Sức khỏe và An toàn tại Nơi làm việc 1999.

(b) Thực hiện Đánh giá rủi ro phù hợp và đầy đủ, thực hiện các biện pháp kiểm soát thích hợp và phát triển các phương thức làm việc an toàn theo Quy định Kiểm soát Bức xạ Quang học Nhân tạo tại Nơi làm việc 2010 dựa trên các nguyên tắc chung về phòng ngừa được nêu trong Phụ lục 1 về Quản lý Sức khỏe và An toàn tại Quy chế làm việc 1999.

Quy định về Kiểm soát bức xạ quang học nhân tạo tại nơi làm việc năm 2010, có hiệu lực vào ngày 27 tháng 4 năm 2010 Chỉ thị của Cơ quan vật lý châu Âu (Bức xạ quang học nhân tạo 2006/25 / EC) (AORD). Điều này kết hợp các giá trị giới hạn tiếp xúc với ánh sáng UV theo luật định. Nó quy định các yêu cầu tối thiểu để bảo vệ người lao động khỏi các rủi ro đối với sức khỏe và an toàn của họ phát sinh hoặc có thể phát sinh do tiếp xúc với ánh sáng UV nhân tạo trong quá trình làm việc của họ. Hơn nữa, nó quy định rằng trong trường hợp những người bị phát thải tia UV từ các nguồn nhân tạo, người sử dụng lao động phải xác định mức độ phơi nhiễm tia UV của cá nhân và so sánh với các giá trị giới hạn phơi nhiễm như một phương tiện để đánh giá rủi ro và các biện pháp kiểm soát cần thiết.

Việc con người tiếp xúc với ánh sáng cực tím phải nằm trong giới hạn an toàn

Các giá trị giới hạn tiếp xúc với ánh sáng UV trong khoảng thời gian 8 giờ mỗi ngày áp dụng cho các nguồn ánh sáng UV được đo và đánh giá như sau:

 • Mức tiếp xúc bức xạ hiệu quả tối đa cho phép với ánh sáng UV trong vùng quang phổ 180 nm – 400 nm (UV-A, UV-B và UV-C) đối với da và mắt không được bảo vệ = 30 J / m 2 eff
 • Mức tiếp xúc bức xạ tối đa cho phép với ánh sáng UV trong vùng quang phổ 315 nm – 400 nm (UV-A) đối với mắt không được bảo vệ = 10.000 J / m 2

Các giá trị giới hạn phơi nhiễm được lấy từ hướng dẫn của Ủy ban Quốc tế về Bảo vệ Bức xạ Không Ion hóa (ICNIRP), dựa trên một ngày làm việc 8 giờ và có tính đến chu kỳ sáng / tối 24 giờ hàng ngày, nơi quá trình sửa chữa tế bào có thể diễn ra sau đó sự tiếp xúc bị ngừng.

Do đó, trong những trường hợp có thể tiếp xúc liên tục lâu hơn 8 giờ, ví dụ, ca kéo dài 10-12 giờ hoặc thậm chí ca kép, cần phải đặc biệt chú ý. Một ví dụ về sự chăm sóc đặc biệt là mang thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) thích hợp, thiết bị này sẽ làm giảm mức độ tiếp xúc với tia UV cá nhân xuống 0.

Người làm nhiệm vụ cần hạn chế tiếp xúc với tia UV cá nhân để đảm bảo rằng các giá trị giới hạn phơi nhiễm đối với da và mắt không được bảo vệ KHÔNG VƯỢT TRỘI trong khoảng thời gian 8 giờ mỗi ngày.

Nguồn tin: uv-light.co.uk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *